Jelšovská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Lučenská kotlina.

Poloha: Na severe a východe ju ohraničuje časť Novohradské terasy, na juhu štátna hranica s Maďarskom, na západe podcelok Ipeľská kotlina (časť Pôtorská pahorkatina) a na severozápade Ostrôžky.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.