Hontianske terasy

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Ipeľská kotlina.

Poloha: Na severe ju ohraničuje časť Čebovská pahorkatina, na východe časť Pôtorská pahorkatina, na juhu štátna hranica s Maďarskom a malou časťou na západe Podunajská pahorkatina (podcelky Ipeľská niva a Ipeľská pahorkatina, časť Sebechlebská pahorkatina).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.