Abovská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Bodvianskej pahorkatiny.

Poloha: Nachádza sa v jej východnej časti medzi dolinou rieky Bodva a štátnou hranicou s Maďarskom. Na severe ho ohraničuje Košická kotlina (podcelok Košická rovina) a na juhu štátna hranica s Maďarskom. Od podcelku Gemerská pahorkatina ho oddeľuje Slovenský kras.

Okresy: Košice-okolie.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Koryto rieky Bodva pri obci Hosťovce v nadmorskej výške približne 170m.

Geologická stavba: Základ pahorkatiny tvoria riečne a jazerné sedimenty z obdobia pliocénu, miestami prekryté sprašami z obdobia štvrtohôr.

Reliéf: Úzky, iba mierne vyvýšený chrbát. Priemerná nadmorská výška územia je 190m.

Lesné porasty: Väčšia časť je bezlesná, s poľnohospodárskou funkciou. V súčasnosti je jej plocha tvorená prevažne obrábanou pôdou a trávnatými porastami.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Abovská pahorkatina sa ďalej nedelí.