Bodvianska pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Lučensko-košická zníženina v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Nachádza sa v juhovýchodnej časti stredného a v juhozápadnej časti východného Slovenska a na podcelky je rozdelená Slovenským krasom. Na severe ho ohraničuje Košická kotlina, na juhu štátna hranica s Maďarskom, na západe Juhoslovenská kotlina a na severozápade Slovenský kras.

Okresy: Košice-okolie, Revúca, Rožňava.

Rozloha: 150km2.

Najvyšší bod: Tri chotáre (322,2m) – prever!.

Najnižší bod:

Geologická stavba: Budujú ju jazerné a riečne usadeniny (íly, piesky a štrky). Chrbty a úbočia pokrývajú zvetraliny ílov, spraší a sprašových hlín.

Reliéf: Má pahorkatinný charakter. Územie poskytuje vhodný stavebný materiál.

Lesné porasty: Je pomerne odlesnené s prevahou oráčin a trvalých trávnych porastov.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Patrí do teplej klimatickej oblasti.

Delenie: Bodvianska pahorkatina sa delí na 2 geomorfologické podcelky: Gemerská pahorkatina, Abovská pahorkatina.