Revúcke podolie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Veľkej Fatry.

Poloha: Nachádza sa vo východnej časti pohoria a zaberá úzky pás ľavého brehu rieky Revúca v Revúckej doline. Na severe ho ohraničuje podcelok Šípska Fatra, na severovýchode Podtatranská kotlina (podcelok Liptovská kotlina), na východe Nízke Tatry (podcelok Ďumbierske Tatry), na juhu podcelok Zvolen a na západe podcelky Hôľna Fatra a Šiprúň.

Okresy: Ružomberok.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Revúcke podolie sa ďalej nedelí.