Hôľna Fatra

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Veľkej Fatry.

Poloha: Nachádza sa v centrálnej časti pohoria a zaberá tiež južnú časť liptovskej vetvy hlavného hrebeňa pohoria. Ohraničujú ho najmä podcelky Veľkej Fatry. Na severe podcelok Šiprúň, na východe podcelok Revúcke podolie, na juhovýchode podcelok Zvolen, na juhu Starohorské vrchy a na západe podcelky Bralná Fatra a Lysec.

Okresy: Banská Bystrica, Ružomberok, Turčianske Teplice.

Rozloha:

Najvyšší bod: Ostredok (1.595,6m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Hôľnu Fatru tvoria vápence.

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Hôľna Fatra sa ďalej nedelí.