Bralná Fatra

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Veľkej Fatry.

Poloha: Nachádza sa v juhozápadnej časti pohoria a zaberá bočné hrebene a doliny zvažujúce sa do Turca. Na severe vedie hranica Necpalskou dolinou, na východe po línii Dedošova dolina-západné úpätie vrchu Kráľova skala (1.377,2m)-Bystrická dolina-Turecká dolina-Starohorská dolina, na juhu po línii južné úpätie vrchu Japeň (1.154,4m)-Dolný Harmanec. Na severe ho ohraničuje podcelok Lysec, na východe podcelok Hôľna Fatra, na juhovýchode Starohorské vrchy (aj časťou Kordícka brázda), na juhu Kremnické vrchy (podcelok Flochovský chrbát) a na západe Turčianska kotlina (podcelky Diviacka pahorkatina a Mošovská pahorkatina).

Okresy: Banská Bystrica, Martin, Turčianske Teplice.

Rozloha:

Najvyšší bod: Smrekov (1.441,1m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:  Bralnú Fatru tvoria vápence.

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Bralná Fatra sa ďalej nedelí.