Šútovské podhorie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Turčianskej kotliny.

Poloha: Leží v jej severovýchodnej časti a lemuje južný okraj Malej Fatry medzi obcami Šútovo a Lipovec. Na severe ho ohraničuje Malá Fatra (podcelok Krivánska Fatra), na východe Veľká Fatra (podcelok Šípska Fatra) a na juhu podcelok Turčianske nivy.

Okresy: Martin

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa v západnej časti územia v okolí rieky Váh v nadmorskej výške približne 380m.

Geologická stavba:

Reliéf: Pokrýva prechodný pás územia medzi rovinatou nivou Váhu a horským pásmom Malej Fatry.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Šútovské podhorie sa ďalej nedelí.