Veľkopoľská vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Rázdiel.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnej časti v okolí obce Veľké Pole. Na severovýchode ju ohraničuje Vtáčnik (podcelky Vysoký Vtáčnik, Nízky Vtáčnik, časť Vígľaš a podcelok Župkovská vrchovina), na juhu Pohronský Inovec (podcelok Lehotská planina), na západe časť Skýcovská vrchovina a na severozápade časť Kolačnianska brázda.

Okresy: Partizánske, Prievidza, Zlaté Moravce.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na južnom okraji územia v katastri obce Jedľové Kostoľany v nadmorskej výške približne 350m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Severné časti územia patria do povodia rieky Nitra, stredné do povodia rieky Hron a južné do povodia rieky Žitava.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.