Kolačnianska vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Rázdiel.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej časti juhovýchode od Partizánskeho. Zaberá dvojicu samostatných masívov oddelených od pohoria Kolačnianskou brázdou na juhu. Na severovýchode ju ohraničuje Hornonitrianska kotlina (podcelok Oslianska kotlina) a na severozápade Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska niva, časť Stredonitrianska niva).

Okresy: Partizánske, Prievidza.

Rozloha:

Najvyšší bod: Osečný vrch (551,3m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na severnom okraji územia v katastri Partizánskeho v nadmorskej výške približne 200m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia rieky Nitra.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.