Sivý vrch

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Západné Tatry.

Poloha: Nachádza sa v jeho najzápadnejšej časti. Dominuje mu rozsiahly horský hrebeň s najvyšším vrchom. Na severe ju ohraničuje Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda), na severovýchode časť Roháče (hranicou je sedlo Pálenica-1.573,0m), na východe časť Liptovské Tatry (hranicou je Jalovecká a Bobrovecká dolina), na juhu Podtatranská kotlina (podcelok Liptovská kotlina, časti Smrečianska pahorkatina, Matiašovské háje a Chočské podhorie) a na západe Chočské vrchy (podcelok Prosečné).

Okresy: Liptovský Mikuláš, Tvrdošín.

Rozloha:

Najvyšší bod: Sivý vrch (1.804,5m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Územie má veľmi pestré geologické zloženie (vápence, slieňovce, ílovce, pieskovce, dolomity, lokálne bridlice).

Reliéf: Územie je orientované v smere sever-juh.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo: Je prechodnou zónou medzi rastlinstvom fatranskej a tatranskej oblasti, fatranský ráz však prevažuje. Rastú tu druhy, ktoré nemožno nájsť nikde inde v Tatrách (horčičník Wittmanov, rozchodník biely, klinček lesklý). 

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.