Čičmianska kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Zliechovská hornatina.

Poloha:

Okresy: Žilina.

Rozloha: Nachádza sa na rozhraní západného a stredného Slovenska, v centrálnej časti podcelku v okolí rázovitej obce Čičmany v centrálnej oblasti Strážovských vrchov. Na západe a severozápade ju ohraničuje časť Strážov a na východe a juhovýchode časť Javorinka.

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižší bod územia je koryto Rajčianky v nadmorskej výške približne 630m.

Geologická stavba: Kotlina vznikla vplyvom erózie v mäkkých druhohorných horninách križňanského príkrovu, v ktorých horný tok Rajčanky vytvoril pretiahnutú zníženinu.

Reliéf: Plošne neveľká kotlina má dĺžku približne 4km a šírku okolo 2km. Má pahorkovitý reliéf a tvar pretiahnutý v smere juhozápad-severovýchod (kopíruje horný tok Rajčanky).

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.