Vestenická brána

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Nitrické vrchy.

Poloha: Vestenická brána oddeľuje od zvyšku Nitrických vrchov časť Drieňov. Na severe ju ohraničuje časť Rokoš, na východe Hornonitrianska kotlina (podcelok Rudnianska kotlina), na juhu časť Drieňov a na západe Podunajská pahorkatina (podcelok Nitrianska niva, časť Stredonitrianska niva).

Okresy: Prievidza.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba: Je tvorená vápencami a dolomitmi, miestami aj bridlicami a pieskovcami veku stredný až vrchný trias a v menšej miere tiež vápnitými bridlicami, ílovcami, pieskovcami a kremencami spodného triasu (lúžňanské súvrstvie). Pôdny kryt predstavujú hlavne kambizeme nasýtené, riečnu nivu Nitrice pokrývajú fluvizeme.

Reliéf: Predstavuje asi 10km dlhú a 1km širokú zníženinu s nadmorskou výškou okolo 225m, ktorou preteká rieka Nitrica. Spája Hornonitriansku kotlinu (podcelok Rudnianska kotlina) s výbežkom Podunajskej pahorkatiny (podcelok Nitrianska niva, časť Stredonitrianska niva).

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.