Kordícka brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť Starohorských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v jeho juhozápadnej časti v povodí Tajovského potoka v okolí obcí Králiky, Tajov a Kordíky, podľa ktorej je pomenovaná. Na severe ju ohraničuje Veľká Fatra (podcelok Bralná Fatra), na severovýchode Starohorské vrchy, na juhovýchode Zvolenská kotlina (podcelok Bystrické podolie) a na juhu a na západe Kremnické vrchy (podcelky Malachovské predhorie a Flochovský chrbát).

Okresy: Banská Bystrica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Východný okraj územia v nadmorskej výške približne 420m.

Geologická stavba: Tvoria ho neovulkanity.

Reliéf:

Lesné porasty: Územie je čiastočne odlesnené.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.