Popradská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Podtatranskej kotliny.

Poloha: Tvorí jej východnú časť v širšom okolí miest Poprad a Kežmarok. Na severe ho ohraničuje podcelok Tatranské podhorie a Tatry (podcelok Východné Tatry), na severovýchode Spišská Magura (podcelky Repisko a Veterný vrch), na východe Levočské vrchy (podcelky Levočská vrchovina a Levočské planiny), na juhu Hornádska kotlina (podcelky Hornádske podolie a Vikartovská priekopa) a Kozie chrbty (podcelky Dúbrava a Važecký chrbát) a na západe podcelok Liptovská kotlina. Hranicu medzi Popradskou kotlinou a západne ležiacou Liptovskou kotlinou tvorí Štrbský prah, plytká zníženina hlavného európskeho rozvodia.

Okresy: Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa v údolí rieky Poprad pri Podolínci v nadmorskej výške približne 570m.

Geologická stavba:

Reliéf: Patrí k najvyššie položeným kotlinám na Slovensku. Pomerne rovinaté územie má tvar pravouhlého trojuholníka so zaokrúhlenými vrcholmi, ktorého južná a východná strana je dlhá 30km a severozápadná strana viac ako 40km. Bez tejto kotliny, situovanej v strede Západných Karpát, by Tatry neboli Tatrami. Hlboko poklesnutá tektonická depresia totiž umožňuje najvyššiemu karpatskému pohoriu dokonale vyniknúť a ukázať svoju majestátnu výšku. Popradská kotlina má prevažne málo členitý reliéf. Najvyššie nadmorské výšky 900-1.000m dosahuje na západe pri Štrbskom prahu, na severovýchode 570m. Nízke plošiny striedajúce sa s plytkými dolinami pokrývajú obrovské náplavové kužele, ktoré v ľadových dobách naplavili bystro tečúce vody riek výdatne napájané tatranskými ľadovcami.

Lesné porasty: Územie pôvodne pokrývali ihličnaté lesy, pozdĺž vodných tokov vrbiny a jelšiny, no v súčasnosti je zväčša odlesnená. Zvyšky menších lesných plôch zostali iba na jej okrajoch, kde pokrývajú výbežky morén a náplavových kužeľov. Na hnedých pôdach sa miesto lesov rozprestierajú polia, lúky a pasienky.

Vodstvo: Osou kotliny je rieka Poprad, ktorá spája viacero miest. Odvádza vody do Baltského mora. Najväčšie z prítokov sú Studený potok, Biela Voda a Belá. Vejár väčších či menších vodných tokov pokryl dno kotliny hrubou vrstvou štrkov a pozdĺž nich sa vytvorili riečne terasy. Na viacerých miestach sa nachádzajú minerálne pramene.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickými časťami Popradskej kotliny sú: Popradská rovina, Štrbská pahorkatina, Lomnická pahorkatina, Kežmarská pahorkatina, Vojnianske podhorie, Vrbovská pahorkatina.