Matiašovské háje

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Liptovská kotlina.

Poloha: Zaberá neveľké územie severne od vodnej nádrže Liptovská Mara na severnom okraji podcelku. Na severe ju ohraničujú Tatry (podcelok Západné Tatry, časť Sivý vrch), na východe a na juhu časť Smrečianska pahorkatina a na severozápade časť Chočské podhorie.

Okresy: Liptovský Mikuláš.

Rozloha:

Najvyšší bod: Trnovecké háje (913,9m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 650m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Z podcelku Západné Tatry tečú cez Matiašovské háje do vodnej nádrže Liptovská Mara viaceré vodné toky, z nich najvýznamnejší je Suchý potok a Stará voda.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.