Chočské podhorie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Liptovská kotlina.

Poloha: Zaberá pás územia na severozápad od vodnej nádrže Liptovská Mara severovýchodne od Ružomberka. Hranicami časti sú údolie Likavky na západe, Váhu na juhu a Kvačianky a uchého potoka na východe. Na severe ju ohraničuje Chočské vrchy (podcelky Choč, Sielnické vrchy a Prosečné), na severovýchode Tatry (podcelok Západné Tatry, časť Sivý vrch), na východe a na juhu časti Matiašovské háje, Smrečianska pahorkatina a Liptovské nivy a na západe Veľká Fatra (Šípska Fatra).

Okresy: Liptovský Mikuláš, Ružomberok.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký Hukov (830,0m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia pri Ružomberku v nadmorskej výške približne 490m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Z južných svahov Chočských vrchov a podcelku Západné Tatry tečú do Liptovskej kotliny viaceré vodné toky, z nich najvýznamnejšie sú Likavka, Teplianka, Sestrč a Kvačianka. Všetky ústia do rieky Váh, ktorej povodiu toto územie patrí.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.