Podtatranská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický celok Fatransko-tatranskej oblasti v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Leží v podtatranskej oblasti a patrí medzi vysoko položené kotliny Slovenska. Na severe ju ohraničujú Chočské vrchy, Tatry a Spišská Magura, na východe Levočské vrchy, na juhovýchode Hornádska kotlina, na juhu Kozie chrbty a Nízke Tatry a na západe Veľká Fatra.

Okresy: Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Ružomberok.

Rozloha: 1.223km2.

Najvyšší bod: Rakytovec (1.325,4m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Geologicky je kotlina súčasťou podtatranskej skupiny, paleogénnej panvy, ktorá vznikla pri subdukcii podložia flyšového pásma. Vznikla poklesom zemskej kôry. Budovaná je sedimentmi vnútrokarpatského paleogénu, na ktorých sú riečne usadeniny.

Reliéf: V reliéfe sa striedajú ploché chrbty s dolinami. Doliny Váhu a Popradu majú široké nivy. Vynikajú rozsiahle glaciofluviálne kužele, ktoré uložili rieky z tatranského morénového materiálu. Tieto kotliny (Popradská a Liptovská) sú oddelené Štrbským prahom, plytkou zníženinou hlavného európskeho rozvodia. Má prevažne málo členitý vrchovinový reliéf, ktorý sa vytvoril na obrovských náplavových kužeľoch, ktoré v ľadových dobách do kotliny naniesli dravé vody riek napájaných tatranskými ľadovcami. Monotónny reliéf  tvorí morénový materiál a narúšajú ho len ostrovné vrchy ojedinele vystupujúce asi 100m nad okolité plošiny. Príkladom je Bôrik (922,1m) ležiaci medzi Mengusovcami a Svitom. Kotlina dosahuje nadmorské výšky 500-900m. Časť kotliny je súčasťou územie TANAPu a jeho ochranného pásma a ochranného pásma NAPANTu.

Lesné porasty: Povrch je silne odlesnený. V poľnohospodárskej krajine prevažujú oráčiny nad trvalými trávnymi porastmi. Menšie plochy tvoria smrekové lesy.

Vodstvo: Hranica medzi Liptovskou kotlinou a Popradskou kotlinou je rozvodnicou medzi Váhom a Popradom.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Patrí do chladnej klimatickej oblasti.

Delenie: Podtatranská kotlina sa delí 3 geomorfologické podcelky: Liptovská kotlina, Popradská kotlina, Tatranské podhorie.