Predná hoľa

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Kráľovohoľské Tatry.

Poloha: Nachádza sa na východnom okraji pohoria. Na severe ju ohraničuje Hornádska kotlina (podcelok Vikartovská priekopa), na východe a juhovýchode Spišsko-gemerský kras (podcelok Slovenský raj), na juhozápade časť Kráľova hoľa (hranicu tvorí údolie Čierneho Váhu), na západe Teplická kotlina a na severozápade Kozie chrbty (podcelok Važecký chrbát).

Okresy: Okres Poprad.

Rozloha:

Najvyšší bod: Úplaz (1.554,9m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na severovýchodnom okraji územia v nadmorskej výške približne 750m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.