Kráľovohoľské Tatry

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Nízkych Tatier.

Poloha: Nachádza sa v ich východnej časti. Pomenovaný je podľa najvyššieho vrchu. Od Ďumbierskych Tatier na západe ho oddeľuje sedlo Čertovica a údolia riek Boca a Štiavnička.  Na severe ho ohraničujú Podtatranská kotlina (podcelok Liptovská kotlina), Kozie chrbty (podcelok Važecký chrbát) a Hornádska kotlina (Vikartovská priekopa), na východe Spišsko-gemerský kras (podcelok Slovenský raj, hranica vedie cez Vernárske a Kopanecké sedlo a Vernársku dolinu), na juhu Horehronské podolie (podcelky Heľpianske podolie a Bystrianske podhorie) a na západe podcelok Ďumbierske Tatry.

Okresy: Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš.

Rozloha:

Najvyšší bod: Kráľova hoľa (1.946,1m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Kráľovohoľské Tatry geologicky zasahujú do veporského pásma (veporikum) tvoreného kráľovohoľskou zónou (na východe ju ohraničuje muránsky zlom). Kráľovohoľská zóna je tvorená premenenými horninami, hlavne pararulami a predovšetkým vyvretými horninami granitoidného charakteru (hlavne granodioritmi a tonalitmi). Severne od pohorelskej línie, ktorá ju oddeľuje od kráľovohoľskej zóny, sa nachádza kraklovská zóna. Tá tvorí podstatnú časť hrebeňa Kráľovohoľských Tatier. Budovaná je komplexmi premenených hornín (hlavne ruly, svory a amfibolity). Druhohorné usadené horniny zastupujú hlavne vápence, dolomity, sliene a pieskovce, ktoré sú tiež miestami rôzne premenené. Najvýznamnejšími štruktúrami sú tu jednotka Veľkého Boku a zvyšky heľpianskej sukcesie. Styčnú olbasť medzi veporským a tatransko-fatranským pásmom jadrových pohorí a podcelkom Ďumbierske  Tatry tvorí čertovická línia.

Reliéf: Má svojrázny charakter. Jeho mohutná a asymetrická klenba sa tiahne v smere západ-východ medzi údoliami Váhu a Hrona. Hlavný hrebeň je posunutý bližšie na južnú stranu, čiže k Hronu. Preto sú južné rázsochy a doliny kratšie ako severné.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geologickými časťami Kráľovohoľských Tatier sú: Kráľova hoľa, Predná hoľa, Priehyba a Teplická kotlina.