Lúžňanská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Ďumbierske Tatry.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej polovici. Zaberá okolie obce Liptovská Lúžna a veľkú časť Lúžňanskej doliny. Zo severu ju ohraničuje časť Salatíny a z juhu časť Prašivá.

Okresy: Ružomberok.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na západnom okraji územia v Lúžňanskej doline v nadmorskej výške približne 700m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územím preteká rieka Lúžňanka.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: