Kuchynská hornatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Pezinské Karpaty.

Poloha: Leží v jeho západnej polovici v okolí obcí Pernek a Kuchyňa. Na severe ju ohraničuje časť Biele hory, na východe a na juhu časť Homoľské Karpaty, na juhozápade časť Stupavské predhorie a na západe Borská nížina (podcelok Podmalokarpatská zníženina).

Okresy: Malacky.

Rozloha:

Najvyšší bod: Čertov kopec (751,8m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 320m.

Geologická stavba:

Reliéf: Je to hornaté územie.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie odvodňujú prítoky Maliny (najmä Pernecký potok, Kostolný potok, Furtský jarok a Javorinka) a východnú časť prítoky Blatiny, ktorá patrí do povodia Malého Dunaja.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.