Homoľské Karpaty

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Pezinské Karpaty.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej polovici a zaberá územie od Bratislavy po obec Doľany. Na severe ho ohraničujú časti Smolenická vrchovina, Biele hory a Kuchynská hornatina, na juhovýchode Podunajská pahorkatina (podcelok Trnavská pahorkatina, časť Podmalokarpatská pahorkatina) a Podunajská rovina, na juhozápade podcelok Devínske Karpaty (časti Bratislavské predhorie a Lamačská brána), na západe Borská nížina (podcelok Podmalokarpatská zníženina) a časť Stupavské predhorie.

Okresy: Bratislava III, Bratislava IV, Malacky, Pezinok.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľká Homoľa (709,2m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Je to hornaté územie.

Lesné porasty:

Vodstvo: Západná časť odvádza vodu do Borskej nížiny, ktorá patrí do povodia Moravy, východná časť do povodia Váhu a Malého Dunaja. Najvýznamnejšími tokmi sú Gidra, Stupavský potok a Vydrica.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.