Bukovská brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Pezinské Karpaty.

Poloha: Nachádza sa na jeho severozápadnom okraji v páse medzi obcami Buková a Rohožník. Na severovýchode ju ohraničuje podcelok Brezovské Karpaty, na juhovýchode a juhu časť Biele hory, na západe Borská nížina (podcelok Podmalokarpatská zníženina) a časť Plavecké predhorie.

Okresy: Malacky, Senica, Trnava.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 230m.

Geologická stavba:

Reliéf: Je to depresia dlhá asi 18km.

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia Moravy. Nachádza sa tu vodná nádrž Buková.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.