Biele hory

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Pezinské Karpaty.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej časti v páse medzi obcami Kuchyňa a Smolenice. Na severovýchode ju ohraničuje podcelok Brezovské Karpaty, na východe časť Smolenická vrchovina, na juhovýchode časť Homoľské Karpaty, na juhu časť Kuchynská hornatina, na západe Borská nížina (podcelok Podmalokarpatská zníženina) a na severozápade časť Bukovská brázda.

Okresy: Malacky, Senica, Trnava.

Rozloha:

Najvyšší bod: Záruby (767,4m).

Najnižší bod: Najnižší bod sa nachádza na severovýchodnom okraji územia v nadmorskej výške približne 230m.

Geologická stavba:

Reliéf: Tvorí výrazne hornaté územie. Nachádza sa tu väčšina najvyšších vrchov Malých Karpát.

Lesné porasty:

Vodstvo: Západná časť patrí do povodia Moravy, východná do povodia Malého Dunaja.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.