Lamačská brána

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Devínske Karpaty.

Poloha: Nachádza sa na jeho severovýchodnom okraji v západnej časti Bratislavy, v mestských častiach Dúbravka a Lamač. Oddeľuje podcelky Devínske Karpaty a Pezinské Karpaty. Na severovýchode ju ohraničujú Pezinské Karpaty (časť Homoľské Karpaty), na juhu časť Bratislavské predhorie a na západe časť Devínsky Kobyla a Borská nížina (podcelok Podmalokarpatská zníženina).

Okresy: Bratislava – prever!.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Nadmorská výška je 160m. Územie je husto zastavané.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.