Devínska brána

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Devínske Karpaty.

Poloha: Prielomový úsek údolia Dunaja na hranici s Rakúskom. Nachádza sa v severozápadnej časti Bratislavy, v mestských častiach Karlova Ves a Devín. Tvorí úzky pás na juhozápadnom okraji podcelku Devínske Karpaty. Na severovýchode ju ohraničuje časť Bratislavské predhorie, na východe Podunajská rovina a na severozápade Borská nížina (podcelok Dolnomoravská niva).

Okresy: Bratislava IV.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba: Podstatnú časť kryštalického jadra tvoria granitové masívy, ktoré vekom patria do karbónu. Z druhohorného obdobia sa tu vyskytujú vápence a dolomity. Neogénne sedimenty sú zastúpené zlepencami, štrkmi, pieskami a pieskovcami, ílmi a podobne.

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.