Bratislavské predhorie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Devínske Karpaty.

Poloha: Zaberá jej najväčšiu, centrálnu časť v západnej časti Bratislavy. Na severe sem okrajovo zasahuje mestská časť Dúbravka, na juhu leží Karlova Ves a východná časť zasahuje do Starého Mesta. Na severe ju ohraničuje časť Lamačská brána, na severovýchode podcelok Pezinské Karpaty (časť Homoľské Karpaty), na juhovýchode Podunajská rovina, na juhozápade časť Devínska brána, na západe Borská nížina (časť Dolnomoravská niva) a na severozápade časť Devínska Kobyla.

Okresy: Bratislava – prever!.

Rozloha:

Najvyšší bod: Švábsky vrch (359,8m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Priemerná nadmorská výška horského pásma je 250m.

Lesné porasty: Západná časť je zalesnená, na severnom okraji a takmer v celej východnej časti je husto zastavaná.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.