Lúčanské Veterné hole

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Lúčanská Fatra.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej časti medzi časťou Kýčery na juhu a údolím Váhu na severovýchode. Na severe a severozápade ju ohraničuje Žilinská kotlina (podcelky Varínske podolie, Žilinská pahorkatina a Rajecká kotlina), na severovýchode podcelok Krivánska Fatra (časť Krivánske Veterné hole), na východe Turčianska kotlina (podcelok Turčianske nivy) a časť Martinské predhorie a na juhu časť Kýčery.

Okresy: Martin, Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľká lúka (1.475,5m).

Najnižší bod: Najnižší bod je koryto rieky Váh v nadmorskej výške približne 360m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.