Kľak

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Lúčanská Fatra.

Poloha: Nachádza sa v jeho najjužnejšej časti a z veľkej časti ju tvorí rozsiahly masív dominantného Kľaku. Svojou južnou časťou vytvára klin medzi Strážovskými vrchmi a pohorím Žiar. Na severe ju ohraničuje časť Kýčery, na východe Turčianska kotlina (podcelok Valčianska pahorkatina), na juhovýchode časť Vrícka kotlina a Žiar (podcelky Sokol a Vyšehrad), na juhu Hornonitrianska kotlina (podcelok Prievidzská kotlina), na západe Strážovské vrchy (podcelky Malá Magura a Zliechovská hornatina, časti Javorinka a Strážov) a na západe Žilinská kotlina (podcelok Rajecká kotlina). Vo vrcholovej časti Kľaku sa nachádzajú cenné skalné a lesné rastlinné spoločenstvá s výskytom subalpínskych elementov.

Okresy: Martin, Prievidza, Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Kľak (1.351,6m).

Najnižší bod: Najnižší bod územia sa nachádza na západnom okraji územia pri obci Fačkov v nadmorskej výške približne 550m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.