Krivánske Veterné hole

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Krivánska Fatra.

Poloha: Je to jeho najvyššia a najrozsiahlejšia časť a nachádza sa v juhozápadnej a centrálnej časti. Na severe ju  ohraničujú časti Rozsutce a Štefanovská kotlina, na východe časť Osnica, na juhovýchode Veľká Fatra (podcelok Šípska Fatra), na juhu Turčianska kotlina (podcelky Šútovské podhorie a Turčianske nivy), na juhozápade podcelok Lúčanská Fatra (časti Martinské predhorie a Lúčanské Veterné hole) a na severozápade Žilinská kotlina (podcelok Varínske podolie).

Okresy: Dolný Kubín, Martin, Žilina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Veľký Kriváň (1.708,7m).

Najnižší bod: Najnižší bod je koryto rieky Váh v nadmorskej výške približne 350m.

Geologická stavba: Masív Stohu (1.607,4m) budujú slieňové vápence a bridlice krížňanského príkrovu.

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.