Medvedie chrbty

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Hornádskej kotliny.

Poloha: Tiahne sa západno-východným smerom v severnej časti Hornádskej kotliny od Popradskej kotliny po Branisko, medzi obcami Arnutovce a Žehra. Na severe ju ohraničujú Levočské vrchy (podcelok Levočské planiny) a podcelok Podhradská kotlina, na východe Branisko (podcelok Sľubica) a na juhu podcelok Hornádske podolie (aj časťou Novoveská kotlina).

Okresy: Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 450m.

Geologická stavba: Medzi flyšovými horninami sa tu vyskytuje viac pieskovcov, ktoré sú odolnejšie ako bridlice. Preto sa v podobe nevysokých vŕškov dvíhajú nad svoje okolie.

Reliéf: Sú tu zachované jedinečné travertínové kopy.

Lesné porasty: Je to čiastočne zalesnený pás územia.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geomorfologickou časťou Medvedích chrbtov je Levočská kotlina.