Hornádska kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický celok Fatransko-tatranskej oblasti v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty v provincii Západné Karpaty.

Poloha: Nachádza sa na rozhraní jadrového a flyšového pásma. Na severe ho ohraničujú Podtatranská kotlina a Levočské vrchy, na východe Branisko a Čierna hora, na juhu Volovské vrchy a Spišsko-gemerský kras, a na západe Nízke Tatry a Kozie chrbty.

Okresy: Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves.

Rozloha: 486km2.

Najvyšší bod: Kačelák (677,3m).

Najnižší bod: Koryto Hornádu v nadmorskej výške približne 400m.

Geologická stavba: Budujú ju sedimenty vnútrokarpatského paleogénu (mocné súvrstvia flyšových ílovcov a pieskovcov), pokryté v okolí Hornádu a jeho prítokov riečnymi naplaveninami. Kotlina je významná najväčším výskytom travertínu na Slovensku.

Reliéf: Výrazná zníženina s pretiahnutým tvarom od západu na východ. Je jadrom historickej oblasti Spiša, nachádzajú sa tu mestá Spišská Nová Ves, Levoča, Spišské Podhradie a Spišské Vlachy. Reliéf kotliny je prevažne pahorkatinový, vymodelovaný riečnou eróziou a svahovými procesmi. Na mäkkých ílovcoch na západe a severozápade je hladký, plytko modelovaný reliéf, na tvrdších pieskovcoch na východe sa vytvoril členitejší povrch. Miestami sú zachované zvyšky poriečnej rovne rozčlenenej vodnými tokmi do sústavy plochých chrbtov. Významným prvkom sú kryhové a plošné zosuny. Nadmorská výška je 400-700m. Predstavuje typ kultúrnej krajiny. V husto osídlenej kotline sa sústreďuje bohatstvo umelecko-historických pamiatok. Možno ich nájsť nielen v mestách, ale aj na dedinách, ktoré majú za sebou viac ako 700-ročný vývoj.

Lesné porasty: Okrem strednej časti je kotlina silne odlesnená. Využíva sa na oráčiny a trvalé trávne porasty (pasienky).

Vodstvo: Západnou a južnou časťou kotliny preteká rieka Hornád, ktorá tu priberá ľavostranné prítoky Levočský potok a Margecianku. Na tektonické zlomy sa viažu vývery minerálnych vôd (Bladovce, Dobrá Voľa, Sivá Brada, Dúbrava, Slatvina), ktoré v treťohorách uložili travertínové kopy (Dreveník, Sivá Brada a iné, celkom ich je sedem).

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Patrí do mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti.

Delenie: Hornádska kotlina sa delí na 4 geomorfologické podcelky: Vikartovská priekopa, Hornádske podolie, Medvedie chrbty, Podhradská kotlina.