Bystrianske podhorie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Horehronského podolia.

Poloha: Leží severne od mesta Brezno. Na severe ho ohraničujú Nízke Tatry (podcelky Ďumbierske Tatry a Kráľovohoľské Tatry), na východe podcelok Heľpianske podolie, na juhu podcelok Breznianska kotlina a na západe podcelok Lopejská kotlina.

Okresy: Brezno.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Koryto rieky Hron na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 470m.

Geologická stavba:

Reliéf: Výrazne zvlnené územie vytvára prechod medzi údolím rieky Hron a horským pásmom Nízkych Tatier.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Bystrianske podhorie sa ďalej nedelí.