Breznianska kotlina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Horehronského podolia.

Poloha: Výrazná kotlina je najmä zo severu a z juhu obklopená horskými pásmami, východným a západným smerom pokračuje údolie rieky Hron. Na severe ju ohraničuje podcelok Bystrianske podhorie, na severovýchode podcelok Heľpianske podolie, na východe, na juhu a na juhozápade Veporské vrchy (podcelky Fabova hoľa na východe, Balocké vrchy na juhu a Čierťaž na juhozápade), a na západe podcelok Lopejská kotlina.

Okresy: Brezno.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Koryto rieky Hron na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške 470m.

Geologická stavba: Jej centrálnu časť formujú pieskovce, siltovce a ílovce z vrchného eocénu až oligocénu.

Reliéf: Veľkú časť jej územia zaberá mesto Brezno.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Breznianska kotlina sa ďalej nedelí.