Sľubica

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Braniska.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej časti. Od podcelku Smrekovica ho oddeľuje sedlo Chvalabohu v priesmyku Branisko a údolie riečky Svinka. Na severe ho ohraničuje podcelok Smrekovica, na východe Šarišská vrchovina (časť Širocká brázda) a Čierna hora (podcelok Roháčka), na juhu a na západe Hornádska kotlina (podcelky Hornádske podolie a Medvedie chrbty) a na severozápade Levočské vrchy (podcelok Levočské planiny).

Okresy: Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves.

Rozloha:

Najvyšší bod: Sľubica (1.129,4m).

Najnižší bod: Nachádza sa vo východnej časti územia v okolí obce Víťaz v nadmorskej výške približne 500m.

Geologická stavba: Sľubická zóna má podobnú geologickú stavbu ako celok Čierna hora. Na severe ho tvoria najmä granitoidy bujanovského komplexu. V jeho nadloží sa nachádza slabo metamorfovaný sedimentárny obalový komplex označovaný ako ružínska jednotka. Tvoria ho horniny vrchného paleozoika až triasu, lokálne i jury, prevažne pieskovce, karbonáty a bridlice. Južnú časť Sľubice buduje tzv. miklušovský komplex pozostávajúci z migmatitov, rúl a amfibolitov. Jeho sedimentárny obal tvorí hrabkovská jednotka, ktorá má vlastnosti vrchného paleozoika až strednej jury.

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Sľubica sa ďalej nedelí.