Ruská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Bukovce.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej časti približne 12km severovýchodne od Sniny. Ohraničuje ju iba vlastný podcelok Bukovce.

Okresy: Snina.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa v údolí rieky Cirocha v katastri bývalej obce Veľká Poľana v nadmorskej výške približne 400m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia rieky Cirocha, pričom okrem jej horného toku zaberá i stredný tok riek Smolník a Stružnica.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.