Ondavská vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Nízke Beskydy v subprovincii Vonkajšie Východné Karpaty v provincii Východné Karpaty.

Poloha: Nachádza sa v severnej časti východného Slovenska od Východoslovenskej nížiny po hlavný hrebeň Karpát na štátnej hranici s Poľskom. Na severe ho ohraničuje Busov a štátna hranica s Poľskom, na východe Laborecká vrchovina, na juhu Beskydské predhorie, na západe Čergov a na severozápade Ľubovnianska vrchovina.

Okresy: Bardejov, Humenné, Stropkov, Svidník.

Rozloha: 1.852km2.

Najvyšší bod: Smilnianský vrch (749,4m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Vrchovina má príkrovo-vrásovú stavbu, budujú ju paleogénne horniny vonkajšieho flyšu, zastúpené pieskovcami, ílovcami, bridlicami a slieňovcami.

Reliéf: Reliéf charakterizujú hladko modelované tvary so striedaním pozdĺžných chrbtov s pretiahnutými zníženinami (dolinami, kotlinami a brázdami). Nadmorská výška sa od severu k juhu postupne znižuje a v južnej časti sa pohybuje okolo 200m. Častým javom sú kryhové a plošné zosuvy, na odlesnených stráňach vzniká výmoľová erózia. Smerom na juhovýchod nadobúda charakter mierne zvlnenej pahorkatiny s výškami 300-500m. Sú tu vhodné terény na lyžiarsku turistiku.

Lesné porasty: Vegetačný kryt je pomerne jednotvárny. Pôvodné, prevažne listnaté lesy sa zachovali len na menej prístupných neosídlených chrbtoch. Dnes tu rastú väčšinou zmiešané lesy. Najviac sa tu vyskytuje buk lesný, v menšej miere breza, javor, dub a hrab, z ihličnanov smrek. V nižších polohách rastú dubové, vyššie bukové a smrekové lesy a striedajú sa s horskými lúkami a pastvinami. Depresné, nižšie položené územia sú pokryté trvalými trávnymi porastmi a poľami. Brázdy a kotliny boli intenzívnou hospodárskou činnosťou zmenené na pasienky, lúky a polia.

Vodstvo: Územie odvodňujú rieky Topľa a Ondava, majú bohato rozvetvenú sieť prítokov, na Ondave je vybudovaná vodná nádrž Veľká Domaša.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo: Faunu zastupujú druhy lesnej a stepnej zveri, hojne sa vyskytujú rozličné druhy vtákov.

Klimatické pomery: Podnebie patrí v južnej časti k teplej, v strednej časti k mierne teplej a v severnej pohraničnej časti k mierne chladnej horskej klimatickej oblasti. Priemerné zimné teploty sú -2°C až -5°C a letné 16-18°C. Počet dní so snehovou pokrývkou sa pohybuje medzi 60-80, počet letných dní medzi 30-50. Priemerný ročný úhrn zrážok je 650-800mm. Prevládajú severné vetry.

Delenie: Ondavská vrchovina sa delí na 6 geomorfologických častí: Raslavická brázda, Kurimská brázda, Stropkovská brázda, Mirošovská brázda, Zborovská kotlina, Ohradzianska kotlina.