Papínska brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť Laboreckej vrchoviny.

Poloha: Nachádza sa v jej centrálnej časti. Ohraničuje ju iba vlastný celok Laborecká vrchovina, iba na juhu Beskydské predhorie (podcelok Humenské podolie) a na severovýchode na krátkom úseku časť Medzilaborecká brázda.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.