Medzilaborecká brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť Laboreckej vrchoviny.

Poloha: Nachádza sa v jej severovýchodnej časti. Ohraničuje ju iba vlastný celok Laborecká vrchovina.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.