Busov

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Nízke Beskydy v subprovincii Vonkajšie Východné Karpaty v provincii Východné Karpaty.

Poloha: Územie v tvare podkovy sa nachádza severozápade od Bardejovských Kúpeľov až po štátnu hranicu s Poľskom. Na severe ho ohraničuje štátna hranica s Poľskom a na juhu Ondavská vrchovina.

Okresy: Bardejov.

Rozloha: 102km2.

Najvyšší bod: Busov (1.002,0m)

Najnižší bod:

Geologická stavba: Najvyšší vrch má tvar vretenovitého až oválneho masívu, ktorý bol vypreparovaný erózno-denudačnými procesmi z pieskovcového flyšu stredného eocénu v synklinálnych jadrách račianskej čiastkovej jednotky Nízkych Beskýd.

Reliéf: Územie patrí medzi plošne najmenšie pohoria na Slovensku. V inverznom reliéfe dominujú výrazné okrúhlasté pieskovcové masívy, ktoré rozrezali rieky dolinami. Z turistického hľadiska sú zaujímavé východné svahy pohoria okolo Regetovky, kde sú dobré podmienky na lyžovanie.

Lesné porasty: Povrch je porytý zmiešanými lesmi. Prevládajúce porasty sú bukovo-jedľové lesy s výskytom tisu. Odlesnené plochy pokrývajú trvalé trávne porasty a oráčiny.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Územie patrí do mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti.

Delenie: Celok Busov sa ďalej nedelí.