Ublianska pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Beskydského predhoria.

Poloha: Nachádza sa v jeho východnej časti východne od Sniny a zaberá takmer celé povodie rieky Ublianka (západný okraj vymedzuje údolie Cirochy). Na severe ho ohraničujú Bukovské vrchy (podcelok Nastaz), na východe štátna hranica s Ukrajinou, na juhu Vihorlatské vrchy (podcelky Popriečny a Vihorlat), na západe podcelok Humenské podolie a na severozápade Laborecká vrchovina.

Okresy: Snina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Hôrka (661,0m).

Najnižší bod: Nachádza sa na východnom okraji územia v nadmorskej výške približne 190m.

Geologická stavba:

Reliéf: Údolia rieka a potokov sú osídlené, no zväčša ide o osady a dedinky s pár desiatkami či stovkami obyvateľov.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Ublianska pahorkatina sa ďalej nedelí.