Humenské podolie

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Beskydského predhoria.

Poloha: Nachádza sa v jeho stredovýchodnej časti približne medzi Humenným a Sninou a zaberá povodia riek Cirocha a Laborec. Na severe ho ohraničujú Ondavská vrchovina a Laborecká vrchovina (aj časťou Papínska brázda), na východe podcelok Ublianska pahorkatina, na juhu Vihorlatské vrchy (podcelky Vihorlat a Humenské vrchy), na juhozápade  Východoslovenská pahorkatina (podcelok Pozdišovský chrbát) a na západe podcelok Mernícka pahorkatina (hranicou je údolie rieky Ondavka).

Okresy: Humenné, Snina.

Rozloha:

Najvyšší bod: Hrb (379,5m).

Najnižší bod: Nachádza sa na juhozápadnom okraji územia v nadmorskej výške približne 130m.

Geologická stavba: Územie tvoria mäkké ílovce, slieňovce a pieskovcové súvrstvia bradlového pásma, ktoré pokrývajú riečne usadeniny, miestami spraše a náplavové kužele.

Reliéf: Územie má úzky pretiahnutý tvar. Tiahne sa pozdĺž riek Laborec a Cirocha v dĺžke približne 30km. Má ráz kotliny, ktorá tvorí strednú časť celku. Leží v nadmorskej výške 150-300m a relatívna členitosť nikde nepresahuje 100m. Reliéf je málo výrazný, veľmi slabo rozčlenený a predstavuje iba aluviálnu nivu a nízke terasy. Osou územia sú široké ploché nivy vodných tokov.

Lesné porasty: Pôvodne územie pokrývali zmiešané listnaté lesy. Nivy vodných tokov pokrývali vŕby, jelše a topole. Na terasách a pahorkatinnom stupni rástli dúbravy, v ktorých boli primiešané ďalšie dreviny (buk a hrab). Lužné lesy sa zachovali iba na mokrých územiach pri riekach. Dnes sú tu polia a pasienky.

Vodstvo: Územie odvodňuje rieka Cirocha a západnú časť rieka Laborec.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Podnebie je teplé a mierne vlhké.

Delenie: Podcelok Humenské podolie sa ďalej nedelí.