Beskydské predhorie

Zatriedenie: Geomorfologický celok oblasti Nízke Beskydy v subprovincii Vonkajšie Východné Karpaty v provincii Východné Karpaty.

Poloha: Nachádza sa na východnom Slovensku. Tvorí len niekoľko kilometrov široký pruh s pahorkatinným povrchom pozdĺž južného okraja oblasti Nízke Beskydy. Na severe ho ohraničujú Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina, na severovýchode Bukovské vrchy, na východe štátna hranica s Ukrajinou, na juhovýchode Vihorlatské vrchy, na juhu Východoslovenská pahorkatina, na juhozápade Slanské vrchy a Košická kotlina, a na západe Spišsko-šarišské medzihorie a na malom úseku Čergov.

Okresy: Humenné, Prešov, Sabinov, Snina, Vranov nad Topľou.

Rozloha:

Najvyšší bod: Hôrka (661m) – prever!.

Najnižší bod: Nachádza sa v údolí rieky Ondava.

Geologická stavba: Je súčasťou flyšového pásma. Územie je budované vnútrokarpatským flyšom, zastúpeným prevažne pieskovcami a vápnitými ílovcami paleogénneho veku. Ďalej slieňovcami, miestami prekrytými kvartérnymi riečnymi uloženinami.

Reliéf: Reliéf je prevažne pahorkatinový. Územie je dlhé takmer 100km, kým na šírku dosahuje priemerne 5km, maximálne 15km vo východnej časti. Najužším miestom je územie pri obci Hažín nad Cirochou, kde šírka dosahuje približne iba 2km.

 Lesné porasty: Povrch je značne odlesnený s prevahou ornej pôdy, lúk a pasienkov. Z lesov sú najviac zastúpené dubovo-hrabové a bukové spoločenstvá.

Vodstvo: Územie patrí k niekoľkým povodia. Na východe ho odvodňuje rieky Ublianka, stredná časť patrí do povodia Laborca s Cirochou a Ondavy s Topľou a najzápadnejšia časť patrí do povodia rieky Sekčov.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery: Územie patrí do teplej a mierne teplej klimatickej oblasti.

Delenie: Beskydské predhorie sa delí na 5 geomorfologických podcelkov: Ublianska pahorkatina, Humenské podolie, Mernícka pahorkatina, Hanušovská pahorkatina, Záhradnianska brázda.