Popriečny

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Vihorlatských vrchov.

Poloha: Nachádza sa v ich juhovýchodnej časti. Na severe ho ohraničuje Beskydské predhorie (podcelok Ublianska pahorkatina), na východe štátna hranica s Ukrajinou, na juhu Východoslovenská pahorkatina (podcelky Petrovské podhorie a Podvihorlatská pahorkatina) a na severozápade podcelok Vihorlat.

Okresy: Snina, Sobrance.

Rozloha:

Najvyšší bod: Vetrová skala (1.024,5m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 200m.

Geologická stavba: Územie je stratovulkán.

Reliéf: Predstavuje silne rozrušený sopečný výtvor.

Lesné porasty:

Vodstvo: Má excentricky usporiadanú riečnu sieť.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Popriečny sa ďalej nedelí.