Humenské vrchy

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Vihorlatských vrchov.

Poloha: Nachádza sa na ich severozápade. Na severe ho ohraničuje Beskydské predhorie (podcelok Humenské podolie), na juhovýchode podcelok Vihorlat a na juhu Východoslovenská pahorkatina (podcelky Podvihorlatská pahorkatina, Laborecká niva a Pozdišovský chrbát).

Okresy: Humenné, Michalovce.

Rozloha:

Najvyšší bod: Krivoštianka (549,1m).

Najnižší bod: Nachádza sa na západnom okraji územia v nadmorskej výške približne 140m.

Geologická stavba: Územie tvoria hlavne vápence a dolomity, vyskytujú sa aj bridlice a kremence.

Reliéf: Územie prebieha v smere severozápad-juhovýchod. Vodné toky rozčlenili územie na jednotlivé chrbty, v ktorých sa miestami nachádzajú aj pekné skalné útvary. Na niektorých miestach sa vyskytujú menšie krasové javy (jaskynky, krasové jamy).

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Geologickými časťami Humenských vrchov sú: Krivoštianka, Sokol.