CHVÚ Žitavský luh

Poloha: Nachádza sa v okrese Nitra, v katastri obce Žitavce a v okrese Nové Zámky, v katastri obcí Kmeťovo, Maňa a Michal nad Žitavou.

Rozloha: 155,40ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie 31/2008 bolo vyhlásené Vyhláškou 31/2008 zo 7.1.2008 s účinnosťou od 1.2.2008.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov chriašteľa bodkovaného, kačice chrapľavej a kane močiarnej a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.