CHVÚ Záhorské pomoravie

Poloha: Nachádza sa v okrese Bratislava IV, v katastri mestských častí Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica, v okrese Malacky v katastri Stupavy (mestské časti Mást, lokalita Mást III a Stupava a lokalita Bystrická hora) a obcí Borinka (lokalita Vačková), Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok (lokalita Feld), Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Závod, Zohor, v okrese Senica, v katastri obcí Borský Svätý Jur, Čáry, Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule, Smolinské, a v okrese Skalica v katastri Gbiel, Holíča, Skalice a obcí Brodské, Kátov, Kopčany, Letničie (lokalita Rúbanice), Petrova Ves (lokalita Primoravské lúky), Radimov (lokalita Záhajné) a Unín (lokalita Sedlište). Súčasťou územia nie sú: oblasť Adamovské štrkoviská, zastavané územia obcí Gajary a Záhorská Ves, zastavané územie obce Jakubov a areál poľnohospodárskej farmy, zastavané územie obce Suchohrad a areál poľnohospodárskeho podniku na Kralovom dvore, chatová oblasť Lábske jazero, zastavané územie obce Vysoká pri Morave s areálom pôvodného poľnohospodárskeho podniku a areál hospodárskeho dvora v lokalite Nandin dvor.

Rozloha: 33.067,99ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie bolo vyhlásené Vyhláškou 202/2010 z 16.4.2010 s účinnosťou od 15.5.2010. Pôvodné územie malo rozlohu 31.072,9200ha. Nachádzalo sa v okresoch Bratislava IV, Malacky, Senica a Skalica.

Chránené vtáčie územie sa nachádzalo v okrese Bratislava IV v katastrálnych územiach Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica, v okrese Malacky v katastrálnych územiach Vačková, Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Malé Leváre, Mást III, Plavecký Štvrtok, Feld, Stupava, Suchohrad, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Bystrická hora, Záhorská Ves, Závod a Zohor, v okrese Senica v katastrálnych územiach Borský Sv. Jur, Čáry, Kameň, Kúty, Moravský Sv. Ján, Sekule, Smolinské a Uhlisko a v okrese Skalica v katastrálnych územiach Brodské, Gbely, Holíč, Pláňavy, Kátov, Kopčany, Letničie, Petrova Ves, Dolná Čiernohorská, Radimov, Seče, Skalica, Struha, Štepnice a Unín. Súčasťou územia neboli zastavané územia obcí, nachádzajúcich sa vnútri územia. Z územia boli vyčlenené oblasti: Adamov, Rekreačná zóna Adamovské jazerá, zastavané územie obce Gajary a Záhorská Ves, zastavané územie a areál poľnohospodárskej farmy v obci Jakubov, zastavané územie a areál poľnohospodárskeho podniku na Karlovom dvore v obci Suchohrad, zastavané územie a areál pôvodného poľnohospodárskeho podniku juhovýchodne od obce Vysoká pri Morave, hospodársky dvor a oplotený areál akciovej spoločnosti Nandin dvor a chatová oblasť Lábske jazero. Nariadením 145/2005 zo 17.6.2015 účinným od 1.7.2015 boli zmenené jeho hranice. Vyhláška 202/2010 bola zrušená.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a sťahovavých druhov vtákov chriašteľa bodkovaného, bučiaka trsťového, haje tmavej, haje červenej, sokola rároha, rybára riečneho, bučiačika močiarneho, kane močiarnej, kalužiaka červenonohého, bociana bieleho, bociana čierneho, rybárika riečneho, muchárika bielokrkého, kačice chrapľavej, kačice chripľavej, hrdzavky potápavej, brehule hnedej, prepelice poľnej, hrdličky poľnej, muchára sivého, slávika modráka, škovránka stromového, lelka obyčajného, ďatľa prostredného, ďatľa čierneho a chrapkáča poľného a zimovísk divých husí (husi bieločelej, husi divej, husi krátkozobej, husi malej, husi siatinnej, husi snežnej, bernikly tmavej, bernikly bielolícej a bernikly červenokrkej) a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.