CHVÚ Vihorlatské vrchy

Poloha: Nachádza sa v okrese Humenné, v katastri Humenného a obcí Brekov, Hažín nad Cirochou, Chlmec, Jasenov, Kamienka, Porúbka, Ptičie a VO Valaškovce (lokality Valaškovce-Juh, Valaškovce-Sever a Valaškovce-Stred), v okrese Michalovce, v katastri Strážskeho a obcí Jovsa, Kaluža, Klokočov, Kusín, Oreské, Poruba pod Vihorlatom, Staré, Trnava pri Laborci, Vinné a Zbudza, v okrese Snina, v katastri Sniny a obcí Hrabová Roztoka, Kolonica, Ladomirov, Stakčín, Strihovce a Zemplínske Hámre, a v okrese Sobrance, v katastri obcí Baškovce, Beňatina, Hlivištia, Husák, Choňkovce, Inovce, Jasenov, Kolibabovce, Koňuš, Koromľa, Krčava, Orechová, Petrovce, Podhoroď, Porúbka, Priekopa, Remetské Hámre, Ruská Bystrá, Ruský Hrabovec, Vojnatina, Vyšná Rybnica, Vyšné Nemecké (miestna časť Vyšné Nemecké) a Vyšné Remety. Súčasťou územia nie sú zastavané územia obcí a ich bezprostredného okolia, nachádzajúcich sa vnútri územia.

Rozloha: 48.286,2839ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy bolo vyhlásené Vyhláškou 195/2010 z 16.4.2010 s účinnosťou od 15.5.2010.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov hadiara krátkoprstého, sovy dlhochvostej, výrika lesného, orla krikľavého, jariabka hôrneho, výra skalného, lelka lesného, bociana čierneho, chriašteľa poľného, ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, ďatľa čierneho, muchárika bielokrkého, muchárika červenohrdlého, krutihlava hnedého, strakoša červenochrbtého, škovránka stromového, včelára lesného, žlny sivej, penice jarabej, prepelice poľnej, muchára sivého, žltochvosta lesného, pŕhľaviara čiernohlavého a hrdličky poľnej a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.