CHVÚ Veľkoblahovské rybníky

Poloha: Nachádza sa v okrese Dunajská Streda, v katastri obcí Orechová Potôň (miestna časť Dolná Potôň) a Veľké Blahovo.

Rozloha: 91,3400ha.

Vyhlásenie: Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky bolo vyhlásené Vyhláškou 187/2010 z 16.4.2010 s účinnosťou od 15.5.2010.

Účel vyhlásenia: Účelom vyhlásenia je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov hrdzavky potápavej, kačice chripľavej a bučiačika močiarneho a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania.